Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 Prawo Własności Przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), weszła w życie dnia 22.08.2001
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 o dokonywaniu europejskiego zgłoszenia patentowego oraz o skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 598)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. 2001 nr 102 poz. 1119 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. 2002 nr 115 poz. 998 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. 2002 nr 40 poz. 358 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz. U. 2002 nr 63 poz. 570)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1413)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. 2001 nr 90, poz. 1000) zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. 2008 nr 41, poz. 241)

 

Akty prawne międzynarodowe – ratyfikowane przez Polskę:

 • Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970, poprawiony dnia 2 października 1979 i zmieniony dnia 3 lutego 1984 (Dz. U. 1991 nr 70, poz. 303) obowiązuje od dnia 25 grudnia 1990
 • Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z dnia 14 kwietnia 1891, zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. 1993 nr 116 poz. 514) obowiązuje w stosunku do Polski od dnia 18 marca 1991
 • Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (Dz. U. 1932 nr 2 poz. 8), obowiązuje w stosunku do Polski od dnia 22 października 1931
 • Akt Sztokholmski zmieniający Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. Nr 9 z roku 1975 poz. 51) obowiązuje w stosunku do Polski od dnia 24 marca 1975
 • Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej stanowiące załącznik do Porozumienia ustanawiającego światową Organizację Handlu (WTO) z dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. 1995 nr 98 poz. 483 oraz Dz. U. 1996 nr 32 poz. 143) zwane również Porozumienie TRIPS
 • Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r., oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r., oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. 2004 nr 79 poz. 737), obowiązuje w stosunku do Polski od dnia 1 marca 2004
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, obowiązuje w stosunku do Polski od dnia 1 maja 2004